Steun ons en help Nederland vooruit

Sunday 4 July 2021

D66 wil een betrouwbare overheid

Informatie die de overheid geeft moet 100% betrouwbaar zijn. Zeker als het informatie betreft over de gezondheid van inwoners. In het Noordhollands Dagblad van 3 juli 2021 heeft het er alle schijn van dat een rapport van de GGD Kennemerland uit politieke overwegingen is gewijzigd.

De IJmondiale D66 fracties zijn geschrokken van de berichtgeving en kunnen zich ook voorstellen dat onze inwoners hiervan zijn geschrokken.

Uit conceptversies blijkt dat in eerste instantie werd gesproken dat het aannemelijk was dat luchtvervuiling van Tata Steel een rol heeft gespeeld bij de verhoogde aantallen longkanker. In de uiteindelijke versie van het rapport is de verwijzing naar Tata steel geheel verdwenen. De verklaring van de GGD is dat het een onderzoek naar aantallen en niet naar oorzaak betrof. Daarbij is het wel merkwaardig dat de GGD wel nadrukkelijk rookgedrag als een mogelijke verklaring van de zeer hoge aantallen longkanker geeft.

De inwoners van de IJmond merken helaas te vaak dat informatie over de gezondheidseffecten van de zware industrie in de regio moeizaam te krijgen zijn. Het is duidelijk dat berichten in de krant over het aanpassen van rapporten het wantrouwen van de inwoners laat groeien.

De GGD (en de gemeenten) hebben een duidelijke taak als het gaat om de publieke gezondheid. Als het aannemelijk is dat uitstoot van een bedrijf nadelig is voor de gezondheid van de inwoners, dan moet daar klip en klaar melding van worden gemaakt. Wat D66 betreft moet de rol voor de publieke gezondheid van de GGD duidelijk vooropstaan. Inwoners van de IJmond moeten het volste vertrouwen kunnen hebben dat hun gezondheid voorop staat.

D66: een betrouwbare overheid is ook een transparante overheid

Publieke gezondheid is een publiek belang. D66 betreurt het dan ook dat uit een WOB-procedure de schijn is gewekt dat er uit politieke overwegingen wijzigingen zijn aangebracht. D66 is tevens van mening dat er bij WOB-procedures veel wordt weggelakt, wat ook hier het geval was.

Het doel van de WOB is om te borgen dat overheden transparant zijn en dat zou bij thema’s die gezondheid raken nog belangrijker moeten zijn. Bijzonder ook dat in de stukken die verkregen werden met de WOB-procedure nog zoveel werd zwartgelakt. Nogmaals, het betreft hier gegevens over de publieke gezondheid. Dat zijn gegevens die alle inwoners van de IJmond  aangaan en die volgens D66 dan ook openbaar zouden moeten zijn.

Wat D66 IJmond betreft is het van groot belang dat alle stakeholders open kaart spelen in het dossier over gezondheid en gezondheidsrisico’s in de IJmond. Alleen als er transparantie is, kennen we de uitdaging, kunnen we maatregelen nemen en kunnen we de goede besluiten nemen. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij transparantie, uiteraard de inwoners, maar ook de bestuurders van de gemeenten en zeker ook Tata Steel. Transparantie is de sleutel tot oplossing van de problemen, we moeten samen zorgen dat de gezondheid op 1 staat.

 

Jacqueline Makbouli        Sander Smeets                    Mark Wouters

Fractievoorzitter                          Fractievoorzitter                             Fractievoorzitter
D66 Beverwijk                              D66Velsen                                         D66 Heemskerk